Roll Call

These men gave their lives while in service for their country.  Death knew no distinction, whether they died in combat or perished in non-hostile circumstances.   Please honor all of our veterans for their sacrifice.

Albertson, Verle – K, KIA Ludke, Arnold, WWII, KIA
Backes, Jacob – WI, DIS Markuson, Clifford – WWII, KIA
Bauerfield, Melvin – K, KIA Martinson, Manville – WWII, KIA
Bird, Jeremy – DS, DIS Nash, Charles – WWII, KIA
Brihan, Adolph – WWI, KIA Nelson, Arden – WWII, KIA
Cahow, Robert – WWII, MIA, KIA Nelson, Sidney – WWI, KIA
Carlson, Gene – WWII, KIA Ness, Kalmer – WWI, KIA
Davis, Wiley – WWI, KIA Olson, Leonard – WWII, KIA
Dobosz, David – V, KIA Oney, George – WWII, KIA
Dodge, Raymond – WWII, KIA Pearson, Bradley – V, KIA
Fall, Elecksey – WWII, KIA Peterson, Lawrence – WWI, DIS
Fitzer, Louis – WWI, KIA Peterson, Tim – V, KIA
Friday, Ralph – WWII, KIA Pittman, Robert – WWII, DIS
Goldsmith, George – 1927, KIA Reed, James – V, DIS
Greene, James – C, KIA Rogness, Halvor – PH, WWII, KIA
Gregerson, Norman – WWII, KIA Scott, Joseph – WWII, KIA
Grosskreutz, Leo – WWI, DIS Seibert, Gilbert – WWII, KIA
Hahn, Otto – WWI, DIS Selle, William – WWI, DIS
Halverson, Gary – V, KIA Solberg, Roy – WWII, KIA
Harmon, Robert – WWII, KIA Springsteen, Bruce – V, DIS
Heibel, Gilbert – WWII, DIS Streedh, James – K, DIS
Hougdahl, Robert – V, DIS Vick, Eric – WWI, KIA
Hovda, Sanford – K, DIS Vilz, John – WWII, KIA
Hughes, Henry – WWII, KIA Vojta, Leland – WWII, KIA
Jasicki, Alfred – WWII, KIA Wabschall, Fredrick – WWII, KIA
Johnson, George – WWI, DIS Walby, Harry – WWI, DIS
Johnson, Louis – WWII, KIA Ward, Marion – 1939, DIS
Kathrine, Fred – WWII, KIA Ziwisky, Peter – WWI, DIS
Klawitter, Henry – WWII, KIA
Klugow, Leroy – WWII, KIA
Knutson, Chester – WWII, KIA
LaBlanc, Byron – WWII, KIA
Larson, Donald- WWII, KIA
Logan, Ole – WWI, DIS

Abbreviation Key

DIS Died in Service
KIA Killed in Action
MIA Missing in Action
C Civil War
SA Spanish American War
WWI World War I
WWII World War II
PH Pearl Harbor
K Korea
V Vietnam
PV Post Vietnam
DS Desert Storm
PDS Post Desert Storm